Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2019

Neural Machine Translation là gì?

Neural Machine Translation Overview Report Neural Machine Translation Overview Report Neural Machine Translation Overview Report 1.Tổng quan cấu trúc NMT và BLEU score 1.1. NMT Seq2Seq Attention 1.2. BLEU Score 2. Siêu tham số 2.1. Cấu trúc NN 2.2. Cơ chế Tối ưu hóa 2.3. Một số tùy chỉnh khác 2.4. Kết quả thử nghiệm Thông số NMT Mặc định WMT16 Mod IWSLT15 3. Attention matrix Ma trận 1 Ma trận 2 Ma trận 3 Ma trận 4 Another Reference 1.Tổng quan cấu trúc NMT và BLEU score 1.1. NMT NMT (Neural Machine Translation) là sự kết hợp của dịch máy (Machine Translation - MT) và mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network - NN). Và cụ thể trong bài báo cáo này thì mạng NN được sử dụng trong mô hình NMT là mạng nơ-ron hồi quy (hoặc truy hồi) (Recurrent Neural Network - RNN) và mô hình NMT được sử dụng là mô hình xây dựng theo kiến trúc